Achtergrondafbeelding

Algemene voorwaarden

Gewijzigd op 14 januari 2021
Definities

• Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden opgenomen in dit document of op deze pagina.
• Werk: de door Toost aan Tafel uitgevoerde of uit te voeren werkzaamheden, geleverde of te leveren producten en diensten en gemaakte tekstuele werken of beeldmateriaal.
• Offerte: iedere vorm van aanbod gedaan door Toost aan Tafel, zoals offertes, prijsopgaven, voorstellen en aanbiedingen voor het leveren van werk.
• Overeenkomst: elke overeenkomst die is gesloten tussen Toost aan Tafel en opdrachtgever, waaronder een door de opdrachtgever getekende offerte of opdrachtbevestiging.
• Toost aan Tafel: Manon de Boer, handelend onder de naam, gevestigd te Tilburg en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer KvK 64191230.
• Opdrachtgever: de partij die de aangeboden diensten van Toost aan Tafel gebruikt.
• Consument: een opdrachtgever die ook individu is en als privé persoon handelt.
• Opdracht: de dienst of het product dat door Toost aan Tafel geleverd zal worden.
• Licentie: toestemming van Toost aan Tafel aan de opdrachtgever voor het openbaar maken en verveelvoudiging van de Foto door de opdrachtgever.

1. Toepassing algemene voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn geldig op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen Toost aan Tafel en de opdrachtgever en/of consument.

1.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden alleen als deze schriftelijk zijn afgesproken tussen Toost aan Tafel en opdrachtgever en/of consument.

1.3 Als blijkt dat een onderdeel van deze algemene voorwaarden geheel of deels in strijd zijn met dwingend recht, dan blijven de overige voorwaarden in deze algemene voorwaarden van kracht, terwijl voor de niet-geldende voorwaarden in overleg een nieuwe afspraak wordt gemaakt met de opdrachtgever en/of consument.

1.4 Toost aan Tafel en de opdrachtgever sluiten het gebruik van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van opdrachtgevers of andere organisaties of personen uit.

2. Aanbod en aanvaarding

2.1 Toost aan Tafel doet een aanbod in de vorm van een offerte, schriftelijke afspraak of prijslijst. Elke offerte is een vrijblijvend aanbod, tenzij duidelijk anders vermeld.

2.2. Een overeenkomst komt tot stand nadat de offerte door de opdrachtgever duidelijk schriftelijk is bevestigd zonder wijzigingen of toevoegingen, of wanneer Toost aan Tafel op verzoek van de opdrachtgever al een begin heeft gemaakt met het uitvoeren van de werkzaamheden al dan niet volgens de offerte.

2.3 Tenzij anders afgesproken, is een aanbod of offerte maximaal 30 dagen geldig. Wanneer geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan het aanbod of de offerte geen recht worden ontleend als de dienst waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2.4 Prijsopgaven in offertes kunnen worden aangepast door (onvoorziene) veranderingen in het werk of door prijsstijging van benodigde middelen. Toost aan Tafel zal dit de opdrachtgever zo snel mogelijk laten weten.

2.5 Als de opdrachtgever het aanbod of de offerte niet binnen de geldende termijn van 30 dagen aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

2.6 De opdrachtgever kan Toost aan Tafel niet aan aanbiedingen of offertes houden als de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat er in het aanbod of de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een duidelijke vergissing of schrijffout staat.

2.7 Toost aan Tafel mag opdrachten zonder reden weigeren.

3. Wijziging

3.1 Aanpassingen van de overeenkomst door opdrachtgever zijn alleen geldig als deze duidelijk schriftelijk door Toost aan Tafel zijn bevestigd. Stilzwijgende acceptatie van aanpassingen is uitgesloten. Eventuele meerkosten als gevolg van een aanpassing, komen ten laste van de opdrachtgever. Toost aan Tafel informeert de opdrachtgever zo snel mogelijk over eventuele meerkosten.

3.2 Na acceptatie kan de overeenkomst alleen met goedkeuring van beide partijen worden gewijzigd.

4. Annulering en opschorting

4.1 Het annulering of uitstellen van de overeenkomst kan alleen schriftelijk worden gedaan. Bij het beëindigen van de overeenkomst door opdrachtgever brengt Toost aan Tafel de afgesproken totaalprijs in rekening, tenzij de annulering binnen 24 uur nadat de overeenkomst is gemaakt plaatsvindt en Toost aan Tafel nog niet is begonnen met de werkzaamheden.

4.2 Als de werkzaamheden al zijn gedaan, heeft Toost aan Tafel recht op de volledige vergoeding. Een overeenkomst waarvoor Toost aan Tafel direct werkzaamheden moet uitvoeren kan niet worden geannuleerd.

4.3 De opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst te beëindigen wanneer Toost aan Tafel haar verplichtingen te weinig is nagekomen, tenzij deze fouten vanwege de bijzondere aard of te weinig betekenis, geen reden zijn voor beëindiging.

4.4 Kan Toost aan Tafel zich tijdelijk of niet blijvend aan de verplichtingen houden, dan moet de opdrachtgever eerst schriftelijk laten weten dat Toost aan Tafel zich niet aan de afspraken houdt, gesteld met een redelijke termijn om alsnog de verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen.

4.5 Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever dat Toost aan Tafel daadwerkelijk (tijdig) bericht krijgt dat Toost aan Tafel zich niet aan de afspraken of verplichtingen heeft gehouden..

4.6 Als de opdrachtgever niet op tijd de nodige informatie voor de uitvoering van het werk levert of niet (tijdig) aanwezig is, terwijl dit voor het uitvoeren van het werk noodzakelijk is, of wanneer Toost aan Tafel kennis heeft genomen van omstandigheden die haar genoeg reden geven om te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet netjes kan nakomen, mag Toost aan Tafel de overeenkomst tijdelijke stoppen of beëindigen.

5. Duur en termijnen

5.1 Tenzij partijen het anders hebben afgesproken, eindigt de overeenkomst van rechtswege nadat het werk is geleverd. Als partijen voor de levering van het werk een termijn afspreken dan is dit nooit een onhaalbare termijn.

5.2 Bij overschrijding van de leveringstermijn mag de opdrachtgever schriftelijk laten weten dat Toost aan Tafel het werk met spoed en binnen een redelijke termijn alsnog moet leveren.

5.3. Beide partijen hebben het recht de overeenkomst te beëindigen als ze het hier beide mee eens zijn.

5.4. Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de opdrachtgever en/of consument, is het niet mogelijk om geld terug te krijgen.

6. Uitvoering van de overeenkomst

6.1 Toost aan Tafel voert het werk zo goed mogelijk uit, volgens de eisen van goed vakmanschap en in de stijl waarin Toost aan Tafel gebruikelijk werkt, eventueel aangepast aan de stijl van de klant. Toost aan Tafel streeft naar het beste resultaat, maar staat niet beloven dat de gewenste resultaten van de opdrachtgever en/of consument worden bereikt.

6.2 Toost aan Tafel heeft het recht het werk (voor een deel) te laten uitvoeren door andere organisaties of personen.

6.3 De opdrachtgever kan steeds beloven dat hij de juiste en volledige informatie geeft aan Toost aan Tafel. Onjuistheden en onvolledigheden zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever en/of consument.

6.4 Het is de taak van de opdrachtgever dat Toost aan Tafel op tijd kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst. Heeft de opdrachtgever er niet voor gezorgd dat Toost aan Tafel op tijd kan beginnen, dan zijn de extra kosten en/of uren die hierdoor ontstaan voor rekening van de opdrachtgever.

7. Herziening

7.1 Nadat het werk is geleverd heeft opdrachtgever het recht om het werk één keer te laten verbeteren zonder dat opdrachtgever hier extra voor moet betalen. Alleen Toost aan Tafel bepaalt of een aanpassing eenvoudig is en kosteloos wordt uitgevoerd of dat er extra kosten voor worden berekend.

7.2 De opdrachtgever moet zo snel als mogelijk het recht op deze aanpassingen gebruiken, anders vervalt dit recht. De opdrachtgever laat Toost aan Tafel zo snel mogelijk weten wat hij aangepast wil hebben. Als deze aanpassing extra kosten en/of uren vraagt, laat Toost aan Tafel dit zo snel mogelijk weten aan opdrachtgever, met daarbij de aanvullende vergoeding die opdrachtgever moet betalen voor het aanpassen van het werk. Na schriftelijke acceptatie van de aanvullende vergoeding wordt het werk aangepast.

8. Levering

8.1 Toost aan Tafel noemt, tenzij anders afgesproken, alleen geschatte levertijden van teksten en beeldmateriaal. Deze worden aan opdrachtgever en/of consument schriftelijk doorgegeven.

8.2 Alleen beeldmateriaal dat afgemaakt is door een montage of kleurenbewerking wordt aangeleverd. Ruw beeldmateriaal wordt meestal niet gegeven.

9. Prijzen

9.1. Alle prijzen die Toost aan Tafel gebruikt zijn in euro’s, exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie-, reis-, verzend- of transportkosten, tenzij duidelijk anders vermeld of afgesproken.

9.2. Alle prijzen die Toost aan Tafel vermeldt voor diensten, op de website of op een andere manier gedeeld, kan Toost aan Tafel altijd veranderen.

9.3. Voordat prijzen worden aangepast, zal Toost aan Tafel dit laten weten aan de opdrachtgever. Als er geen vergoeding is afgesproken, geldt standaard vergoeding van Toost aan Tafel. Als er geen standaard vergoeding voor het werk is, rekent Toost aan Tafel een redelijke en eerlijk vergoeding voor het geleverde werk.

9.4. De consument heeft het recht de overeenkomst te beëindigen met Toost aan Tafel, wanneer hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

9.5 Wanneer het logisch is dat Toost aan Tafel extra kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft uitgevoerd, die nodig waren voor de opdracht, zal Toost aan Tafel dit doorberekenen aan de opdrachtgever. De uiteindelijke vergoeding wordt bepaald door het uitgevoerde werk en de gemaakte kosten (door naberekening) en volgens de afgesproken uurprijs en andere gebruikelijke prijzen.

10. Facturering en betaling

10.1 Toost aan Tafel zal een factuur sturen voor het bedrag dat de opdrachtgever en/of consument nog moet betalen, tenzij anders afgesproken. De betaling moet binnen 14 dagen na de factuurdatum gedaan zijn, tenzij dit anders op de factuur staat.

10.2 Bij bedragen boven de € 500,- (excl. btw) heeft Toost aan Tafel het recht om tenminste 20% van het totaalbedrag als aanbetaling te vragen. Dit moet betaald zijn, voordat het werk wordt gedaan, tenzij anders afgesproken.

10.3 De opdrachtgever en/of consument heeft geen recht om te verrekenen of de betaling uit te stellen.

10.4 Weigert de opdrachtgever zijn hulp bij het uitvoeren van de overeenkomst door Toost aan Tafel, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Toost aan Tafel te betalen.

10.5 Als de opdracht is gegeven door meer dan één opdrachtgever, dan moet elke opdrachtgever de verplichtingen en afspraken nakomen, ook al staat de factuur niet op zijn naam.

10.6 De factuur kan worden verstuurd vanaf het moment dat het werk is geleverd. Als de opdrachtgever en/of consument het werk of de licentie niet gebruikt, betekent dit niet dat de opdrachtgever en/of consument niet meer verplicht is om te betalen.

10.6 Als er niet op tijd wordt betaald, mag Toost aan Tafel de uitvoering van de overeenkomst direct stopzetten.

10.7 Als de opdrachtgever en/of consument zich niet houdt aan de betalingstermijn van 14 dagen, moet hij ook de wettelijke rente betalen aan Toost aan Tafel.

10.8 Wanneer er, ook na een herinnering, niet op tijd wordt betaald, mag Toost aan Tafel haar verplichtingen uitstellen totdat de opdrachtgever en/of consument wel heeft betaald. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die hiervoor worden gemaakt, worden betaald door de opdrachtgever en/of consument.

10.9 Bij liquidatie, faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever, zijn de openstaande rekeningen van Toost aan Tafel bij de opdrachtgever direct op te eisen.

11. Klachten

11.1 Klachten over het uitvoeren van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 10 dagen na ontvangst van het werk schriftelijk te worden voorgelegd aan Toost aan Tafel. Na afloop van deze termijn kan opdrachtgever en/of consument geen beroep meer doen op niet-nakoming van de overeenkomst door Toost aan Tafel en vervallen de rechten die daarmee verbonden zijn.

12. Overmacht

12.1 In aanvullen op de inhoud van artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Toost aan Tafel in de nakoming van enige verplichtingen ten aanzien van de opdrachtgever en/of consument niet aan Toost aan Tafel kan worden toegerekend in een van de wil van Toost aan Tafel onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van haar verplichtingen ten aanzien van de opdrachtgever en/of consument geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van de verplichtingen van Toost aan Tafel in redelijkheid niet kan worden verwacht.

12.2 Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituaties worden ook, maar niet uitsluitend, gerekend: noodtoestand, wanprestaties en overmacht van leveranciers, bezorgers, andere organisaties of personen, onverwachte stroom-, elektriciteit-, internet-, computer-, en telecomstoringen, computervirussen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

12.3 Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Toost aan Tafel één of meer verplichtingen naar de opdrachtgever en/of consument niet kan nakomen, dan worden deze verplichtingen uitgesteld.

12.4 Als de overmachtsituatie zich voordoet op het moment dat de verplichtingen van Toost aan Tafel inmiddels deels zijn nagekomen en dit deel los een waarde heeft, dan factureert Toost aan Tafel dit apart. De opdrachtgever en/of consument is verplicht deze factuur te betalen.

12.5 Vanaf het moment dat de overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk (deels) beëindigen.

12.6 Toost aan Tafel hoeft in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding te betalen, ook niet als als de overmachtsituatie voordelen met zich meebrengt.

13. Auteursrecht en gebruiksrecht

13.1 Het auteursrecht als ook andere rechten van intellectuele eigendom op alle werken die binnen de overeenkomst zijn gemaakt, liggen bij Toost aan Tafel, ondanks de aanpassingen van het werk op verzoek van de opdrachtgever, tenzij anders afgesproken.

13.2 De licentie wordt door Toost aan Tafel schriftelijk gegeven. Als de overeenkomst niet schriftelijk is gemaakt of wanneer de licentie niet precies omschreven staat in de overeenkomst, dan krijgt de opdrachtgever en/of consument maximaal één niet-exclusieve licentie voor het doel, de wijze en de oplage die partijen bij het sluiten van de overeenkomst voor ogen hebben gehad. Een exclusieve licentie kan alleen bij akte worden afgesproken.

13.3 De licentie wordt gegeven met de voorwaarde dat de factuur op tijd en helemaal wordt betaald. Als de opdrachtgever en/of consument de factuur van Toost aan Tafel niet op tijd of volledig betaald, dan vervalt de licentie met terugwerkende kracht. Al het uitgevoerde werk dat al gepubliceerd en/of verspreid is door of namens opdrachtgever en/of consument worden dan gezien ls een inbreuk op het auteursrecht van Toost aan Tafel en moeten vanaf de dag na de vervaldatum van de factuur offline worden gehaald of geannuleerd. Opdrachtgever en/of consument moet vanaf de dag na de vervaldatum van de factuur schadevergoeding betalen aan Toost aan Tafel zoals omschreven in artikel 13.5 van deze algemene voorwaarden.

13.4 Elke publicatie van het werk door of namens de opdrachtgever en/of consument die niet onder de licentie valt, wordt gezien als een inbreuk op het auteursrecht waarvoor de opdrachtgever en/of consument schadevergoeding moet betalen aan Toost aan Tafel zoals omschreven in 13.5 van deze algemene voorwaarden.

13.5 Bij inbreuk op het auteursrecht moet de opdrachtgever aan Toost aan Tafel minimaal drie keer (300%) het afgesproken of gebruikelijke bedrag als schadevergoeding betalen voor het inkomensverlies dat Toost aan Tafel hierdoor heeft geleden net als de onrechtmatige winst die de opdrachtgever hierdoor heeft gemaakt en de toegebrachte immateriële schade. De kosten die Toost aan Tafel moet maken voor juridische bijstand om de schade terug te vragen, vallen niet onder het eerder genoemde percentage en moet door opdrachtgever en/of consument volledig worden betaald. Opdrachtgever en/of consument is verplicht bij publicatie of verspreiding van het werk de naam van Toost aan Tafel duidelijk te vermelden.

13.6 Opdrachtgever moet schriftelijk toestemming vragen aan Toost aan Tafel voor het inzenden van fotomateriaal voor wedstrijden en publicaties door andere organisaties of personen. Digitaal of analoog bewerken of veranderen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder dat daar schriftelijk toestemming voor is gegeven door Toost aan Tafel.

13.7 Zowel exclusieve exploitatie als digitale exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk worden afgesproken en valt niet onder het in dit artikel genoemde exploitatierecht. Hergebruik, zowel collectief als specifiek, valt niet onder het exploitatierecht van de opdrachtgever en/of consument en moet duidelijk zijn afgesproken.

13.8 Bij beëindiging van de overeenkomst blijven de verleende licentie en de daarmee samenhangende rechten en verplichtingen hetzelfde, tenzij de overeenkomst is beëindigd op grond van het bepaalde in 16.2 van deze Algemene Voorwaarde.

13.9 Voor iedere inbreuk op de aan Toost aan Tafel toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 van de Auteurswet 1912, zoals het recht op naamsvermelding, moet de opdrachtgever en/of consument een schadevergoeding betalen van eenmaal de afgesproken of gebruikelijke vergoeding.

14. Aansprakelijkheid

14.1 Toost aan Tafel is, behalve bij opzet of grove schuld aan de kant van Toost aan Tafel, nooit aansprakelijk voor schade geleden door de opdrachtgever en/of consument, het personeel en/of andere organisaties of personen, van welke aard dan ook, ontstaan uit of te maken hebbend met de overeenkomst. De aansprakelijkheid van Toost aan Tafel is beperkt tot de directe schade die door opdrachtgever en/of consument daadwerkelijk is geleden. Toost aan Tafel is bijvoorbeeld niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen van beeldmateriaal op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door Toost aan Tafel geleverd zijn.

14.2 Naast de voorwaarden uit voorgaande punten is de aansprakelijkheid van Toost aan Tafel altijd beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van Toost aan Tafel wordt gedekt en betaald. Als de verzekeraar niet betaalt, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het bedrag op de factuur. Iedere verdergaande vergoeding van schade sluit Toost aan Tafel duidelijk uit.

14.3 Toost aan Tafel en opdrachtgever zijn samen verantwoordelijk voor enige aanspraak van een derde richting Toost aan Tafel en/of opdrachtgever wat betreft de inhoud van het werk, anders dan door inbreuk op het auteursrecht. Als andere organisaties of personen hierin enige aanspraak richting Toost aan Tafel en/of opdrachtgever en/of consument aankondigen of aanhangig maken, zullen de opdrachtgever en Toost aan Tafel in goed overleg bepalen of zij zich daartegen willen verdedigen en hoe ze dat zullen doen. Toost aan Tafel en opdrachtgever en/of consument betalen hiervoor ieder hun eigen kosten.

14.4 Toost aan Tafel is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie.

14.5 Toost aan Tafel is nooit aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die ontstaat door het leveren van onjuiste en/of onvolledige gegevens die door of namens de opdrachtgever en/of consument zijn gegeven.

14.6 Elk recht van de opdrachtgever en/of consument op schadevergoeding van Toost aan Tafel vervalt in elk geval na 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect is ontstaan. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

15. Geheimhouding

15.1 Toost aan Tafel houdt alle informatie en gegevens van de opdrachtgever en/of consument geheim.

15.2 Opdrachtgever en/of consument stelt de adviezen van Toost aan Tafel nooit ter beschikking aan andere organisaties of personen, behalve na duidelijke toestemming.

15.3 De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

16. Faillissement

16.1 Zowel opdrachtgever als Toost aan Tafel hebben het recht om bij een faillissement of surseance van betaling van de andere partij, de overeenkomst gelijk te beëindigen.

16.2 Bij liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever eindigt de licentie volgens het recht, tenzij partijen schriftelijk anders afspreken.

17. Rechts- en forumkeuze

17.1 Op deze algemene voorwaarden en op alle overeenkomsten geldt het Nederlands recht. Alle geschillen die ontstaan door een overeenkomst of deze algemene voorwaarden worden, voor zover niet anders door de wet bepaald, voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

17.2 Als een voorwaarde uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden ongeldig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige voorwaarden en de overeenkomst in stand.

17.3 De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Toost aan Tafel is gevestigd, is exclusief bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen.

18. Wijzigingen algemene voorwaarden

18.1 Toost aan Tafel houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

18.2 Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen altijd worden doorgevoerd.

18.3 Toost aan Tafel laat grote, inhoudelijke wijzigingen op tijd en schriftelijk weten aan de opdrachtgever en/of consument. Als de opdrachtgever en/of consument een voorgestelde aanpassing niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden ingaan de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Download algemene voorwaarden